หน้าหลัก
 

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้น
คว้า รวบรวมงานทางด้านศิลปกรรมของภาคเหนือ

ภาควิชาศิลปะไทย จำแนกเป็น ๔ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาดนตรีและการ
ละคร และสาขาวิชาจิตรกรรมไทย ซึ่งล้วนมีเป้าหมายร่วมกัน คือการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม เพื่อร่วมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และ สามารถวิจารณ์พัฒนาการได้อย่างมีเอกภาพและ
วิสัยทัศน์

ปรัชญาแห่งภาควิชา
ปรัชญาหมายถึง หลักแห่งการเรียนรู้ที่เป็นจริง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ เน้นการศึกษาเรียนรู้ถึงแก่นแท้
แห่งภูมิหลังความเป็นมาของตนเอง ทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการปรับใช้ใน
สังคมปัจจุบันได้อย่างถูกครรลอง ส่งผลให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมระดับสากลได้อย่างสมภาคภูมิ

ปณิธานแห่งภาควิชา
ภาควิชาศิลปะไทยมีความมุ่งมั่นต่อนักศึกษาที่จะให้ศึกษาเรียนรู้ สืบสาน และมีการสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ และขยายในวงกว้างระดับภูมิภาคเอเชีย

 

สาขาศิลปะไทย

05ศิลปะไทยเป็นหลักสูตรแรกเริ่ม ที่กระตุ้นความน่าสนใจ
ให้ก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากนั้นได้
ทำการปรับปรุงหลักสูตร และมีความพร้อมเปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมาได้พัฒนา
หลักสูตรพร้อมทั้งวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๙ ในแต่ละปี สาขาศิลปะไทยได้สร้างบุคลากรรุ่น
ใหม่ที่เข้มแข็งทางความคิด ทรงความรู้และคุณภาพสู่
สังคมปีละ ประมาณ ๑๕-๓๐ คน

วัตถุประสงค์ของสาขาศิลปะไทย
๑. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง
เกี่ยวกับที่มาของความเป็นไทยและศิลปะไทย อันทำให้
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นนักวิชาการศิลปะที่มีความก้าวหน้า
๓. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีแนวคิดและทักษะในการค้นคว้าวิจัย สร้างผลงานศิลปะ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนา
๔. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรมต่อวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

 

02สาขาวิชาการออกแบบ

เมื่อภาควิชาศิลปะไทยสามารถสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์มาได้ระดับ
หนึ่ง และได้รับการตอบรับอย่างดีจากสังคม ต่อมา ประเทศของเราต้องการนำเสนอ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามสู่ต่างชาติขณะเดียวกันก็ยังขาดบุคลากรที่สามารถนำเสนอ
ความเป็นไทยอย่างมีแบบแผน ภาควิชาศิลปะไทยจึงมีแนวคิดก่อตั้ง สาขาวิชาการออก
แบบขึ้นเพื่อสนับสนุนสังคมในด้านนี้ จึงสร้างหลักสูตรวิชาการออกแบบ และพร้อมเปิด
รับนักศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

วัตถุประสงค์ของสาขาการออกแบบ
๑. เพื่อสร้างให้บัณฑิตมีความรู้แนวกว้างเกี่ยวกับการออกแบบ ทำให้เป็นผู้รอบรู้ มีทัศนคติที่ดีต่องานออกแบบ รู้จัก
การริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าสู่สังคม
๒. เพื่อสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รู้จักศึกษาค้นคว้าเพื่อสนับสนุนความคิดด้านการออกแบบ
อย่างมีระบบ พร้อมทั้งสามารถเป็นนักวิชาการ ที่มีความก้าวหน้าทางวิสัยทัศน์ สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด นำเสนอ
และวิจารณ์ มีความรู้ก้าวหน้าเท่าทันต่อการพัฒนาของวิทยาการในด้านนี้
๓. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีแนวคิดและทักษะทางการค้นคว้า สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมท้องถิ่น
๔. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

 

สาขาวิชาดนตรีและการละคร

06กว่าสิบปีที่ผ่านมา ภาควิชาศิลปะไทยเล็งเห็นว่า การแสดง
ละครที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาของประเทศ ส่วนใหญ่มี
ลักษณะประเพณีนิยม และยังไม่มีการเรียนการสอนเรื่อง
การละครแบบล้านนาในสถาบันใด จึงได้มีโครงการจัดตั้ง
สาขาวิชาดนตรีและการละครขึ้น โดยมีแนวคิดที่ต้องการ
นำเสนอดนตรี ศิลปะการแสดง และละครหุ่นของล้านนา
สู่สังคม พร้อมทั้งเน้นให้มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการนำ
เสนอให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านการออก
แบบเวที การจัดแสงและเสียง การออกแบบเครื่องแต่งกาย
การแต่งเพลง มีการแสดงทั้งแบบล้านนาประเพณี ล้านนา
ร่วมสมัย และล้านนาประยุกต์ ซึ่งผลงานที่นำเสนอต่อ
สาธารณชน ได้รับความสนใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้สนใจด้านนี้นำไปปรับใช้กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

03กลุ่มวิชาโทจิตรกรรมไทย เปิดทำการเรียนการสอนในปี
พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ กระบวน
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยและ เทคนิคต่างๆ แบบ
ประเพณี แล้วนำความรู้ที่ได้ศึกษาไป ใช้ในการสร้าง
สรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ตามแนวทางและ
รูปแบบของแต่ละบุคคลที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยบนพื้นฐาน
แนวคิดมาจากงานดั้งเดิม ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการ
แสดงนิทรรศการศิลปะ เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
เสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา อีกทั้งให้ผู้เรียนยัง
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ความสามารถ ด้านจิตร
กรรมไทยและแขนงที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกไปประกอบ
อาชีพและรับใช้สังคมได้ ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดตั้ง
เป็น สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

 

ผลงานของภาควิชาศิลปะไทย

11ภาควิชาศิลปะไทยมีผลงานสู่สังคม ครอบคลุมทั้งงานวิชาการ งานอนุรักษ์
และงานสร้างสรรค์ ส่วนทางด้านการเรียนการสอนนั้นคณาจารย์ภาควิชา
ศิลปะไทยมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักมีความริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างรู้ที่มาที่ไป
เพื่อการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างที่ดีเช่นวิชา “การศึกษาเฉพาะเรื่อง” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำ
การศึกษาวิจัย และสามารถนำเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างเต็มที่และ
ไม่จำกัด โดยจัดแบ่งเป็น ๓ กระบวนวิชา คือวิชา 'การศึกษาเฉพาะเรื่อง
๑' ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสิ่งที่สนใจนั้นอย่างลึกซึ้ง สนับสนุนให้ออกสำรวจภาคสนาม ค้นหาและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด แล้วนำมาวิเคราะห์อย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ กระบวนวิชาต่อมาคือ 'การศึกษาเฉพาะเรื่อง ๒' ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ศึกษามานำเสนอโดยการออกแบบสิ่งพิมพ์หรือสื่อสารสนเทศ

และในวิชาโครงงานศิลปะไทย ส่งเสริมให้รู้จักนำความรู้ทั้งมวลมาสร้างสรรค์ใหม่ นำเสนอในรูปแบบใหม่ตาม
รสนิยมแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญแสดงให้เห็นถึงความคิด ไหวพริบปฏิภาณของนักศึกษา ในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นต่างสถานการณ์

นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนปกติแล้ว คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม
ส่งเสริมและนำเสนอต่อสังคม โดยจำแนกได้ดังนี้

10 ๑. งานวิจัยทางวิชาการ ที่เป็นเสมือนการบันทึกทางประวัติศาสตร์
ประการหนึ่ง มีการค้นหา สืบเสาะความเป็นมาและรากเหง้าของ
วัฒนธรรม เรียบเรียงขึ้นในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ
ให้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการศึกษาขั้นลึกต่อไป งานวิจัยทางวิชา
การเหล่านี้ เน้นการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของ
ล้านนา และถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในห้องสมุดของทางคณะ
วิจิตรศิลป์ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาส
ให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศได้รับบริการ

๒. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาศิลปะไทยมีส่วนร่วมใน
การบูรณะ การอนุรักษ์ ทั้งงานจิตรกรรมฝาผนัง และงานสถาปัตยกรรม ในแต่ละปี ภาควิชาศิลปะไทยนำนักศึกษา
เข้าร่วมการอนุรักษ์ ตามแหล่งศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากสังคมอย่างสูง ตัวอย่าง
เช่น การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวิหารวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
วิหารวัดบ้านก่อ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นต้น

๓. การส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนาที่มีการประยุกต์รูปแบบศิลปกรรมเผยแพร่สู่สังคม
โดยภาควิชาศิลปะไทยได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ เพื่อจรรโลงให้สิ่งดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่
สืบไป มีการนำเสนอทั้งการเสวนา การนำทัศนศึกษาที่สามารถแทรกความรู้พร้อมทั้งได้สัมผัสสถานที่จริง และส่งเสริมให้มีการจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

12๔. การสร้างสรรค์หรือการออกแบบ คณาจารย์ภาควิชาศิลปะไทย มีความเห็นว่า บางครั้ง การนำเสนอศิลปกรรมเต็มรูปแบบ อาจไม่ เข้ากับบางสถานการณ์ จึงเน้นให้นักศึกษารู้จักสร้างสรรค์ หรือ ออกแบบใหม่ เพื่อการนำเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม หรือพยายามชี้นำสังคมให้ภาคภูมิ และร่วมอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแสดงออกได้ทั้งการออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบสื่อสารสนเทศ การออกแบบป้ายนิทรรศการ การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเวทีแสดงงานต่างๆ แม้กระทั่ง การหยิบยกลวดลายศิลปกรรมมาจัดรูปแบบใหม่ บนผลิตภัณฑ์ที่ นำสมัย ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคม เช่นการเสริมลายไทยที่ หมวกนิรภัย ที่ยานพาหนะ บนเครื่องใช้ไฟฟ้า ลวดลายบนผืนผ้า เป็นต้น ที่เสมือนเป็นแรงผลักดันให้สังคมไทย มี จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป.


หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ศิลปะไทย
ชื่อหลักสูตร: ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะไทย (Bachelor of Fine Arts Program in Thai Art)
ชื่อปริญญา: ชื่อเต็ม ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) ชื่อย่อ ศป.บ. (ศิลปะไทย) (Bachelor of Fine Arts (Thai Art) (Abbr.) B.F.A. (Thai Art)

ลักษณะหลักสูตร: หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ๔ ปี
จำนวน: ๑๔๗ หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ
ก) ความรู้ ความเข้าใจ ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ล้านนา อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสากล
ข) การอนุรักษ์และพัฒนา ทั้งในเชิงสร้างสรรค์ หรือจัดการทางศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและของประเทศไทยให้ยังคงร่วมสมัยในวิถีชีวิตปัจจุบัน
ค) งานปฏิบัติทางด้านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2010 - 2012 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 01/02/12
Created: 04/04/10
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย สื่อการเรียนออนไลน์ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง