๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อ่างแก้วและลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.


ความหมายของการไหว้ครู ของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติแล้ว ยังต้องเป็นผู้นำในการฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกออกสู่สังคม เพื่อเป็นการสอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว


กิจกรรมพิธีไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดขึ้นในรูปแบบพื้นเมืองล้านนาที่เรียกว่า “การยกขันตั้งไหว้ครู” ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดขึ้นต่างหากจากการไหว้ครูของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดในรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการที่นิยมกันอยู่ทั่วไป


การยกขันตั้งไหว้ครูของล้านนานั้น เป็นการปวารณาตัวของผู้ที่เริ่มเรียนศิลปะวิทยาการต่อครูบาอาจารย์ที่เคารพ โดยนำเครื่องบัดพลีแบบพื้นเมือง จัดใส่พานที่ทางพื้นเมืองเรียกว่า “ขัน” เรียกรวมกันว่า “ขันตั้ง” แล้วกล่าวคำไหว้ครู และยกขึ้นให้ครูรับ อันเป็นที่มาของคำว่า “ยกครู” หรือ “ขึ้นครู”


การไหว้ครูทางล้านนายังเป็นการไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพในศาสนาฮินดู ตลอดจนครูพักลักจำ และครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีปู่อาจารย์เป็นผู้ทำพิธีกล่าวโองการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมารับเอาของสังเวย เมื่อไหว้ครูแล้ว ก็จะมีการบายศรีสู่ขวัญรับขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ รวมถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วย.

img_3641_small.jpg img_3642_small.jpg img_3643_small.jpg img_3645_small.jpg
img_3646_small.jpg img_3647_small.jpg img_3648_small.jpg img_3649_small.jpg
img_3651_small.jpg img_3652_small.jpg img_3653_small.jpg img_3654_small.jpg
img_3660_small.jpg img_3662_small.jpg img_3664_small.jpg img_3665_small.jpg
img_3639_small.jpg img_3640_small.jpg img_3666_small.jpg img_3667_small.jpg
img_3668_small.jpg img_3669_small.jpg img_3670_small.jpg img_3671_small.jpg
img_3672_small.jpg img_3673_small.jpg img_3674_small.jpg img_3675_small.jpg
img_3676_small.jpg img_3677_small.jpg img_3678_small.jpg img_3679_small.jpg
img_3682_small.jpg img_3683_small.jpg img_3684_small.jpg img_3686_small.jpg
img_3687_small.jpg img_3688_small.jpg img_3689_small.jpg img_3690_small.jpg
img_3691_small.jpg img_3692_small.jpg img_3693_small.jpg img_3694_small.jpg
img_3695_small.jpg img_3697_small.jpg img_3698_small.jpg img_3699_small.jpg
img_3700_small.jpg img_3701_small.jpg img_3702_small.jpg img_3703_small.jpg
img_3704_small.jpg img_3705_small.jpg img_3709_small.jpg img_3710_small.jpg
img_3713_small.jpg img_3715_small.jpg img_3716_small.jpg img_3717_small.jpg
img_3718_small.jpg img_3719_small.jpg img_3721_small.jpg img_3722_small.jpg
img_3723_small.jpg img_3725_small.jpg img_3727_small.jpg img_3728_small.jpg
img_3729_small.jpg img_3731_small.jpg img_3733_small.jpg img_3736_small.jpg
img_3738_small.jpg img_3739_small.jpg img_3742_small.jpg img_3743_small.jpg
img_3744_small.jpg img_3746_small.jpg img_3747_small.jpg img_3748_small.jpg
img_3751_small.jpg img_3753_small.jpg img_3756_small.jpg img_3760_small.jpg
img_3761_small.jpg img_3762_small.jpg img_3763_small.jpg img_3764_small.jpg
img_3765_small.jpg img_3766_small.jpg img_3769_small.jpg img_3770_small.jpg
img_3771_small.jpg img_3773_small.jpg img_3774_small.jpg img_3776_small.jpg
img_3780_small.jpg img_3781_small.jpg img_3782_small.jpg img_3784_small.jpg
หน้า: [1] [2] [3]

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator