บรรยายโดย ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ คุณอุดม หวานจริง

วัดมณีจันทร์ ที่บ้านมะเฟือง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับบ้านมะเฟือง ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ นับว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในภาคอีสาน ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นตามกำลังศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของไทย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

อุโบสถวัดมณีจันทร์ สร้างขึ้นจากฝีมือของชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันโดยไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากผิวฝาผนังอุโบสถจะไม่ราบเรียบเหมือนเครื่องมือสมัยใหม่ รูปปั้นพญานาคก็ปั้นขึ้นตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นศิลปะพื้นบ้านอย่างแท้จริง ในอุโบสถสามารถใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ในวันสำคัญต่างๆ ตลอดจนเป็นสถานที่ทำการอุปสมบทหรือบรรพชาได้ด้วย นับว่าเป็นถาวรวัถตุที่มีค่ายิ่งของวัดมณีจันทร์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็น

จัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น.

img_3928_small.jpg img_3929_small.jpg img_3930_small.jpg img_3931_small.jpg
img_3932_small.jpg img_3933_small.jpg img_3935_small.jpg img_3936_small.jpg
img_3937_small.jpg img_3938_small.jpg img_3939_small.jpg img_3940_small.jpg
img_3941_small.jpg img_3942_small.jpg img_3943_small.jpg img_3944_small.jpg
img_3945_small.jpg img_3946_small.jpg img_3947_small.jpg img_3948_small.jpg
img_3949_small.jpg img_3950_small.jpg img_3951_small.jpg img_3952_small.jpg
img_3953_small.jpg img_3954_small.jpg img_3955_small.jpg img_3956_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator