หน้าหลัก
 
๑. เลือกหัวข้อหรือบทเรียนจากรายการ ไล่เรียงตามรหัสวิชา
๒. คลิกเพื่อดาวน์โหลดและอ่านเอกสารในรูปแบบ พีดีเอฟ หรืออื่นๆ
๓. หากเอกสารติดรหัสผ่านโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน

อ.พิชญา สุ่มจินดา
 วิชา 101205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
- ภาพประกอบคำบรรยาย เอกสารสี new
- ภาพประกอบคำบรรยาย เอกสารขาวดำ new

ผศ.ธิติพล กันตีวงศ์
 วิชา 103272 ดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาดนตรีในเอเชียอาคเนย์
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดนตรีเอเชียอาคเนย์
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๓ ทฤษฎีมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology)
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๔ อิทธิพลทางวัฒนธรรมภายนอกที่มีผลกระทบต่อดนตรีเอเซียอาคเนย์
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๕ วรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๖ วรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๗ อิทธิพลดนตรีอินเดียที่มีต่อดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๘ อิทธิพลดนตรีจีนที่มีต่อดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๙ อิทธิพลดนตรีอิสลามที่มีต่อดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๐ อิทธิพลทางวัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลกระทบต่อสังคมและดนตรี
  ในเอเชียอาคเนย์

- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๑ พื้นที่วัฒนธรรมดนตรีหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย์
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๒ วัฒนธรรมดนตรีบาหลี
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๓ ดนตรีฟิลิปปินส์
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๔ ดนตรีมาเลเซีย
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๕ ดนตรีเวียตนาม
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๖ ดนตรีลาว
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๗ ดนตรีกัมพูชา
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๘ ดนตรีพม่า
- เอกสารประกอบคำสอน ชั่วโมงที่ ๑๙ ดนตรีไทย

- เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง Gongs, Bells and Cymbals: The Archaeological Record in Maritime Asia from the Ninth to the Seventeenth Century by Arsenio Nicolas

- การอ้างอิงเอกสารในงานบทความวิชาการ

รศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
 วิชา 104201 ศิลปะและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แผนการสอน และ โครงการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เส็ก ๑
- แผนการสอน และ โครงการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เส็ก ๒

- รูปแบบรายงาน

- คำบรรยาย ๑ ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- คำบรรยาย ๒ การศึกษาพัฒนาการของการเพาะปลูก และนวกรรมทางโลหะ (เรื่อง มนุษย์เกาะคา)
- คำบรรยาย ๓ การศึกษาพัฒนาการของการเพาะปลูก และนวกรรมทางโลหะ
- คำบรรยาย ๔ บทบาทศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอก : อินเดียและจีน
- คำบรรยาย ๕ เจิ้งเหอ (ซัมป่อกง)
- คำบรรยาย ๖ ศิลปะอินโดนีเซีย บุโรพุทโธ
- คำบรรยาย ๗ บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ โดย โจวต้ากวาน
- คำบรรยาย ๘ ศิลปะลาว
- คำบรรยาย ๙ ศิลปะพม่าหรือเมียนม่าร์ จากศรีเกษตรถึงมัณฑเลย์
- คำบรรยาย ๑๐ ศิลปะจามปา และ เวียดนาม

- ภาพประกอบคำบรรยาย ๑ ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๒ ยุคสัมฤทธิ์-โลหะ: บ้านเชียง บ้านผือ
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๓ สรุปย่อการเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมอินเดียและจีน
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๔ หลักฐานวัฒนธรรมอินเดียที่ควนลูกปัด
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๕ การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๖
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๗ สัญลักษณ์แห่งพระสถูป
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๘ บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ โดย โจวต้ากวาน
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๙
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๑๐ ศิลปะพม่าหรือเมียนม่าร์ จากศรีเกษตรถึงมัณฑเลย์
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๑๑ ศิลปะและวัฒนธรรมเวียดนาม กรณีศึกษา: หมีเซิน และ เว้

- บทความ การเผยแพร่ของศาสนาอิสลามในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- คำสั่งงานพิเศษ สังเกตการณ์ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณ

 การบรรยายในหัวข้อ 'ศิลปะและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ ความเหมือนในความต่าง' ในการอบรมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
- ภาพประกอบคำบรรยาย ภาค ๑ พื้นฐานวัฒนธรรมของคนในเอเชียอาคเนย์
- ภาพประกอบคำบรรยาย ภาค ๒ ลักษณะเฉพาะของสังคมเอเชียอาคเนย์

light green การบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
- คำบรรยายจากห้องบรรยาย

light green การบรรยายเรื่อง "ดนตรีและนาฏศิลป์บาหลี" โดย คุณแววดาว ศิริสุข
- ประกาศการบรรยาย
- คำบรรยายจากห้องบรรยาย

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
 วิชา 104301 สถาปัตยกรรมไทยและพิธีกรรม
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๑ พื้นฐานความเข้าใจสถาปัตยกรรม
- ภาพประกอบคำบรรยาย ทวารวดี
- ภาพประกอบคำบรรยาย ทวารวดีเหนือ
- ภาพประกอบคำบรรยาย ศิลปะ - สถาปัตยกรรมร่วมแบบเขมรในประเทศไทย
- ภาพประกอบคำบรรยาย สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
- ภาพประกอบคำบรรยาย สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา
- ภาพประกอบคำบรรยาย ความหมายของเจดีย์

อ.พิชญา สุ่มจินดา
 วิชา 104302 จิตรกรรม ประติมากรรม และลวดลายประดับไทย
- ภาพประกอบคำบรรยาย ประติมากรรมในประเทศไทย ตอนที่ ๑
- ภาพประกอบคำบรรยาย ประติมากรรมในประเทศไทย ตอนที่ ๒
- ภาพประกอบคำบรรยาย การศึกษาประติมากรรมในประเทศไทย
- อภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และลวดลายประดับไทย

อ.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
 วิชา 104320 สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมล้านนา
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการจัดการน้ำ และสังคมการเกษตร

ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์
 วิชา 104325 ศิลปะพื้นบ้านล้านนา
- ตำราศิลปะพื้นบ้านล้านนา มรดกทางภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
เนื้อหาสาระครอบคลุมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

รศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
 วิชา 104711 สภาพแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
- กำหนดการสอนวิชา 104711 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓

รศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
 วิชา 116301 ศิลปะในประเทศพม่า
- แผนการสอน วิชา 116301 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

- บทที่ ๑ บทนำ ความสำคัญของการศึกษาศิลปะพม่า
- บทที่ ๒ ประวัติศาสตร์พม่าโดยสังเขป
- บทที่ ๓ แหล่งวัฒนธรรมยุคแรกเริ่มในพม่า
- บทที่ ๔ ศิลปะยะไข่ พุทธศตวรรษที่ ๙ ถึง ๒๔
- บทที่ ๕ ศิลปะพม่าสมัยก่อนพุกาม
- บทที่ ๖ ศิลปะพม่ายุคพุกาม
- บทที่ ๗ ศิลปะพม่ายุคหลังพุกาม

- ภาพประกอบคำบรรยาย ๑ สังเขปประวัติศาสตร์พม่า History of Burma
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๒ วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพม่า
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๓ ศิลปะยะไข่
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๔ Pre-Bagan Period: Pyu - Mon
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๕ Arts and Architectures of Pagan 1: Early Period A
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๖ Arts and Architectures of Pagan 2: Early Period B
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๗ Arts and Architectures of Pagan: Middle and Late Period
- ภาพประกอบคำบรรยาย ๘ Arts and Architectures of Pagan: Post Bagan Period

- ภาพประกอบคำบรรยายพิเศษก่อนการสอบ Pre-Pagan, Pagan, Post-Pagan ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓

อ.พิชญา สุ่มจินดา
 วิชา 116400 ศิลปะในประเทศไทยสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙
- ภาพประกอบคำบรรยาย ตอนที่ ๑

   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2010 - 201
4 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 19/08/14
Created: 01/06/10
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย ดาวน์โหลด Adobe Reader สำหรับอ่านไฟล์พีดีเอฟ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย สื่อการเรียนออนไลน์ รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง