หน้าหลัก
   
วิถี พานิชพันธ์อ.วิถี พานิชพันธ์
ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
สาขาวิชาศิลปะไทย
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณอ.ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
สาขาวิชาศิลปะไทย และ สาขาการจัดการศิลปวัฒนธรรม (บัณฑิตศึกษา)
หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย
สาขาวิชาศิลปะไทย
สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
สาขาวิชาศิลปะไทย
อัศวิณีย์ หวานจริงรศ.อัศวิณีย์ หวานจริง
สาขาวิชาศิลปะไทย
ภาณุพงษ์ เลาหสมผศ.ภาณุพงษ์ เลาหสม
สาขาวิชาศิลปะไทย
มาณพ มานะแซมผศ.มาณพ มานะแซม
สาขาวิชาศิลปะไทย และ
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์
สาขาวิชาศิลปะไทย
พิชญา สุ่มจินดาผศ.พิชญา สุ่มจินดา
สาขาวิชาศิลปะไทย และ
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
สากล สุทธิมาลย์ผศ.สากล สุทธิมาลย์
สาขาวิชาศิลปะไทย
สุรชัย จงจิตงามอ.สุรชัย จงจิตงาม
สาขาวิชาศิลปะไทย
วรนันท์ โสวรรณีอ.ดร.วรนันท์ โสวรรณี
สาขาวิชาศิลปะไทย
 
สาขาวิชาการออกแบบ
รงคกร อนันตศานต์รศ.รงคกร อนันตศานต์
สาขาวิชาการออกแบบ
คนธาภรณ์ เมียร์แมนผศ.คนธาภรณ์ เมียร์แมน
สาขาวิชาการออกแบบ
พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์ผศ.พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
สาขาวิชาการออกแบบ
ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจอ.ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
สาขาวิชาการออกแบบ
สุมนัสยา โวหารอ.สุมนัสยา โวหาร
สาขาวิชาการออกแบบ
วีรพล สุวรรณกระจ่างอ.วีรพล สุวรรณกระจ่าง
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
วิลาวัณย์ เศวตเศรนีผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและ
การแสดง
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
ธิติพล กันตีวงศ์ผศ.ธิติพล กันตีวงศ์
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
กรพินธ์ เมศิยาดลอ.กรพินธ์ เมศิยาดล
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
คณิเทพ ปิตุภูมินาคอ.ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
อ.ดร.กุสุมา เฟนสกี-สตาลลิ่งอ.ดร.กุสุมา เฟนสกี-สตาลลิ่ง
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
 
 
พิชัย กันจินะพิชัย กันจินะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กนกพันธุ์ กุมุทกนกพันธุ์ กุมุท
นายช่างศิลป์
ฉฬภิญญา ตรีวิทย์ฉฬภิญญา ตรีวิทย์
นักวิชาการช่างศิลป์
ภูเบ็ง ภูเกษมภูเบ็ง ภูเกษม
นักวิชาการช่างศิลป์
มานา ญาณพัตร์ มานา ญาณพัตร์
พนักงานปฏิบัติงาน (ส่วนงาน)
 
   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2010 - 201
6 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 23/02/16
Created: 04/04/10
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คนของเรา กระดานข่าว กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย สื่อการเรียนออนไลน์ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง